Leerlingenzorg

Hoe wij leerlingen begeleiden

Als dertien- of veertienjarige zal je een hele weg afleggen in onze school. Je leert hier leven, leren en kiezen. Soms heb je hierbij hulp nodig. Wij staan dan ook voor je klaar. Leerlingbegeleiding is een zaak voor iedere schoolmedewerker en er wordt, waar mogelijk, ook preventief gewerkt. Heel wat leerproblemen worden door de vakleerkrachten aangepakt over de middag. Je kan bij hen terecht voor extra uitleg of voor tips bij je studiemethode.
De leerlingbegeleider is vlot bereikbaar voor zowel praktische problemen, als voor leefproblemen. Hij kan optreden als bemiddelaar als dit nodig zou zijn.

Wat een leerlingbegeleider doet

Hij luistert naar jongeren met vragen of problemen (o.a. relatieproblemen, angsten, eenzaamheid, verdriet, mishandeling, gebrek aan zelfvertrouwen, grensoverschrijdend gedrag, studieproblemen, …). Hij probeert een oplossing te vinden zonder te oordelen of te straffen, strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Op de cel leerlingenbegeleiding zorgt hij voor overleg met directie en CLB. Daar wordt ook samen uitgekeken naar een doorverwijzing naar externe diensten als dit nodig blijkt te zijn.

Handelingsplannen

Soms zijn er extra afspraken nodig of zelfs een concreet individueel plan voor het begeleiden van leerlingen met problemen zoals dyscalculie, dyslexie, ADD … Deze worden in onderlinge afspraak vastgelegd bij de start van het schooljaar. Het moet je helpen om beter vooruit te komen en goed te voelen op onze school. Wij gebruiken Kurzweil waar het nodig is, zowel bij overhoringen als op examens.

Wie gebruikt maakt van het ondersteuningsnetwerk krijgt een externe medewerker toegewezen om extra begeleiding te geven, dit kan zowel leerlinggericht als schoolgericht zijn. Een aanvraag daarvoor gebeurt via het CLB. 

De zorgklas

Tijdens de examenperiode kan je als leerling met een handelingsplan je examens afleggen in de zorgklas. Er zijn minder externe prikkels, er kan meer tijd gebruikt worden en het laat je toe in alle rust te werken.

Studiekeuzebegeleiding

Je talenten ga we stapsgewijs ontdekken en stimuleren. Vanuit de verschillende klassenraden krijg je informatie van hoe wij jou ervaren en welke mogelijkheden er voor jou zijn. In de derde graad maken wij, naast een individuele begeleiding, gebruik van het exploratie-instrument Columbus om jou te helpen een gefundeerde studiekeuze te maken.

Wat het CLB doet

Elke secundaire school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Deze CLB’s zijn actief op 4 domeinen:
  • leren en studeren: leermoeilijkheden, studiehouding, …
  • onderwijsloopbaanbegeleiding: vragen bij studie- en beroepskeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, spijbelen, …
  • psychisch en sociaal functioneren: welbevinden, gedragsproblemen, stress, faalangst, pesten, …
  • preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, preventieve medische screening, groeistoornissen, overgewicht,…
In een CLB werken verschillende vakmensen: artsen, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers… Zij vormen teams die er samen met de school voor zorgen dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien. Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Daarom werkt het CLB samen met andere organisaties, zoals een dienst geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor ambulante revalidatie…

Wie kan terecht bij het CLB?

Leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen kunnen gratis een beroep doen op het CLB. We hebben een vaste CLB-medewerkster, mevr. Hinde Debaets, die op vaste tijdstippen op school aanwezig is. Zij is te bereiken via 050 41 84 22 of met een berichtje op Smartschool. Door je kind in te schrijven in een bepaalde school, kies je ook voor het CLB waarmee de school samenwerkt. Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe school, kan het CLB je een overzicht geven van het hele aanbod in de regio (scholen, studierichtingen… van alle onderwijsnetten).