Onze school

Het Sint-Jozefslyceum organiseert de tweede en derde graad Algemeen Secundair Onderwijs. Leerlingen die deze onderwijsvorm volgen, studeren meestal na hun humaniora verder. Vandaar dat men in ASO-termen spreekt van doorstroming: de leerlingen stromen door naar het hoger al dan niet universitair onderwijs om er een bachelor-master opleiding te volgen. Algemeen Secundair Onderwijs bereidt dus niet rechtstreeks voor op een beroep, maar op voortgezet onderwijs. Dat houdt in dat de leerling na de humaniora de leerstof zelfstandig en kritisch kan verwerken. Het is immers noodzakelijk jonge mensen voor te bereiden om in onze veeleisende samenleving de plaats en de verantwoordelijkheden op te nemen die hun talenten hen toelaten.

Het Sint-Jozefslyceum wil haar leerlingen een degelijke, brede vorming geven en voldoende uitdaging creëren. De school wil eerlijk onderwijs combineren met een solide opvoeding, in het geloof dat dit de beste basis is voor verdere studies in het latere leven. Motivatie en werkijver spelen daarbij een doorslaggevende rol. Maar ook het goed gebruik van de onderwijstijd en het streven naar grote regelmaat in de organisatie van het schoolgebeuren vinden wij heel belangrijk.

Daarbij stimuleren wij voortdurend:

  • het zelfstandig leren,
  • het verstandig leren omgaan met de informatie- en communicatietechnologieën,
  • het zich positief kritisch opstellen
  • en het aanleren van allerlei vaardigheden tijdens het leerproces.

De school is uitdrukkelijk een christelijke school die het geloof op een eigentijdse manier probeert te beleven. Waardering voor mekaar en respect voor de dingen staan centraal, met aandacht voor engagement, waardenbeleving en levensstijl. Het evangelie is daarbij de inspiratiebron en de voedingsbodem van ons opvoedingsproject.

Ons onderwijs is sterk leerlinggericht: elke jongere die U aan onze familiale school toevertrouwt, wordt benaderd als een unieke persoon. Ons jong, dynamisch en plichtsbewust leerkrachtenteam staat garant voor een sterke leerlingbetrokkenheid en begeleidt onze jonge mensen naar een maximale zelfontplooiing.

In die zin vinden wij een nauwe en hartelijke samenwerking met de ouders van groot belang. Wij willen de ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van het schoolgebeuren en van het leerproces en de ontwikkeling van dochter of zoon.

Omdat we heel goed beseffen dat de geest maar goed kan functioneren in een gezond lichaam, maakt ook de sportiviteit essentieel deel uit van de vorming die wij willen bieden. Wij gaan ervan uit dat het voortdurend promoten van een gezonde levensstijl mèt voldoende lichaamsbeweging op termijn vruchten afwerpt.

Het Sint-Jozefslyceum is tenslotte een school die openstaat voor vernieuwing, maar met de nodige zin voor traditie. Het is een aangename school waar directie, leerkrachten en leerlingen in de beste omstandigheden weten samen te werken. Een school die het belangrijk vindt dat haar leerlingen graag schoollopen. Hoe we dit allemaal – en het is niet weinig! – concreet proberen te realiseren, dag na dag, vindt U terug in deze website.

Veel lees- en surfplezier!

Download de brochure/studierichtingen

Luc Devloo-Casier
directeur

Site by Verdographics